વિચારું છું :

દેવિકા ધ્રુવ
07-12-2021

વિચારું છું, ન વિચારું છતાં પણ હું વિચારું છું.


વિચારીને પછી મિથ્યા ગણી મનને મનાવું છું. 

 

નથી કૈં સત્ય કે ના તથ્ય, છે માયાવી જાળો આ


ને અંતે એ વિચારીને પછી સઘળું વિસારું છું.

 

જગતમાં જાત છે ને જાતમાં આખું જગત પણ છે.


ફરક તોયે ધરા ને આભના જેવો નિહાળું છું.

 

કદી ના ઊડવું ઉપર, કહે છે ઉડતું પંખી!


નથી માળો થતો આભે, તો હું વૃક્ષો સજાવું છું.

 

હતું મનમાં, પડી જળમાં, તરી જાશું વિના નૈયા


નદી સૂકાય જો વચમાં, ઊરે સાગર સમાવું છું.

 

નગારાં સૌ વગાડે નિજના ચારે દિશાઓમાં,

જઈ એકાંત, રાખી મૌન, બસ, અક્ષર ઉતારું છું.

e.mail : [email protected]

Category :- Poetry / Poetry