કોડિયાં

મનીષી જાની
04-11-2021

કુંભારના કપાળ
પરથી પરસેવો
ઊતરતો હોય
ને
ચાકડેથી કોડિયાં
ઊતરતાં હોય ત્યારે
એ કોડિયાં સાથે
મેં સેલ્ફી લીધી નથી.
તમે લીધી છે ?
કોડિયાં
ગેરુઆ રંગે
રંગાતાં હોય
ને
નિભાડે ભડ ભડ
આગમાં પાકતાં
હોય ત્યારે ય

કોડિયાં સાથે
મેં સેલ્ફી લીધી નથી.
તમે લીધી છે ?
અમથીબેને
સાવરણાથી
ચોખ્ખાં ચણાક
કરેલાં ઘરને આંગણે
કોડિયાંની દીવેટો
ઝળહળી રહી છે
અને
હું ક્યારનો ઝળહળતાં
કોડિયાંની સાથે સેલ્ફી
લઈ રહ્યો છું
ને
તમને શૅર કરી રહ્યો છું.
તમે પણ ?

***

('મને અંધારાં બોલાવે' કાવ્યસંગ્રહમાંથી)

Category :- Poetry / Poetry