ગઝલ

'બાબુલ'
10-01-2018

ફરી જાગવાની ડરવાની આદત
નથી જીવતે જી મરવાની આદત
મને એમનાં  એ સપનાની સોબત 
નડી ગૈ ઊંઘમાં ફરવાની આદત
તડીપાર શ્વાસો, છલના છલોછલ    
ઉગારે ખુમારી, તરવાની આદત
હતાં ઝાડ લીલાં, મઝેદાર મોસમ  
પડી પાંદડાંને ખરવાની આદત
જવા દે હવે છોડ ચર્ચા એ બાબત
બને તો પાડ કૈં કરવાની આદત

Category :- Poetry