કોરોનાનો ગરબો ...

રવીન્દ્ર પારેખ
12-10-2021

આવ્યો, આવ્યો કોરોનાનો કાળ જો,
માડી લેજે તું જ હવે સંભાળ જો …

મરવાની લોકોને પડતી ફાળ જો,
અંબે માડી કર તું એનો કાળ જો …

ઘરમાં કેદી થૈને બેઠાં બાળ જો,
એની તો છે તું જ હવે રખવાળ જો …

કોરોના આવ્યો એવો વિકરાળ જો,
તું છે તો ના થાશે વાંકો વાળ જો …

ગરીબને ભડભડ બાળી ગઈ ઝાળ જો,
માડી લોક થયાં છે સૌ કંગાળ જો …

સુખની મળતી ક્યાં ય નથી કૈં ભાળ જો,
કાપે માડી દુઃખની સૌ જંજાળ જો …

કોરોનાએ તોડી સઘળી પાળ જો,
આપજે માડી તું આશિષ હેતાળ જો ...

000

e.mail : [email protected]

Category :- Poetry / Poetry