બે મુક્તકો

કૃષ્ણાદિત્ય
16-09-2021

‘કીડીને કણ હાથીને મણ’
આહારવ્યવસ્થાની વાત નથી,
ભારવહનના કર્તવ્યની એક સામાજિક વ્યાખ્યા છે.

નિર્દોષ સંતાન પર સોટી પડે,
સોળ માભોમના તન પર ઊઠે.

સૌજન્ય : “નિરીક્ષક”, 16 સપ્ટેમ્બર 2021; પૃ. 16

Category :- Poetry / Poetry