ગઝલ

રવીન્દ્ર પારેખ
16-09-2021

એટલી તો જાણ છે,
મિત્ર ના તો હાણ છે.

હોય તો એ લ્હાણ છે,
જાય તો મોકાણ છે.

મિત્ર, દરિયાદિલ હો તો,
પાર પામે વ્હાણ છે.

એ બચાવે છે મને, 
હું ધનુષ, એ બાણ છે.

એ નથી તો યુદ્ધ છે,
માત્ર કચ્ચરઘાણ છે.

એ ન હો, જીવાય ના?
મિત્ર છે કે પ્રાણ છે?

પ્રાણ પણ તો જાય છે,
શેષ રે' બુમરાણ છે.

e.mail : [email protected]

Category :- Poetry / Poetry