ગઝલ

પરેશ દવે 'નિર્મન'
17-06-2021

માર્ગમાં ભૂવો પડ્યો છે,
આભથી ચૂવો પડ્યો છે.

ડૂબવાની શક્યતા છે,
વ્હાણનો ખૂવો પડ્યો છે.

મોતને ચાલો કહીએ,
શ્વાસનો પડઘો પડ્યો છે.

એ જ છે અફવા નગરમાં,
આયનો જૂઠો પડ્યો છે!

મેં લખેલી કૈં ગઝલનો,
વાટમાં ડૂચો પડ્યો છે.

ગોળધાણાં વ્હેંચ 'નિર્મન',
તર્ક પણ ઊંણો પડ્યો છે.

07.11.2018

--

e.mail : [email protected]

Category :- Poetry