કોણ?

મનીષી જાની
17-04-2021

વાત, વાત ને વાત.
આખો દિ' વાત.
પણ
આંખોને જે દેખાય છે, નરી આંખે દેખાય છે, તેની વાત કોણ કરશે ?
કાનને જે સંભળાય છે, ચોખ્ખુચટ્ટ સંભળાય છે, તેની વાત કોણ કરશે ?
હ્રદય ધબકારા
ક્યારેક વધે
ને
ક્યારેક ચૂકાય,
તેની વાત કોણ કરશે ?
ડરના ડુંગર હેઠળ દબાયેલી
ખાલીખમ અન્નનળીઓ ને હોજરીઓની વાત કોણ કરશે?
જીવવાની સલામતીને નામે
ડંડા ને મરણતોલ માર ખાતા,
ડૂસકાં થી ભીના થયેલા
હકડેઠઠ,
ગીચોગીચ,
શ્વાસ ઉચ્છવાસની વાત કોણ કરશે ?
રાજાશાહીથી ચાલી આવતી, ચાલ્યા કરતી,
રોજેરોજ આ અપૂર્ણ વિરામ ને પૂર્ણવિરામની વાત વચ્ચે
પ્રશ્નોના વિરામ વગરના
પ્રશ્ન વિરામની વાત કોણ કરશે ?
અરેરે !
ઉદ્દગાર ચિન્હની વાત કોણ કરશે ?
ક્યારે કરશે ?

(14 એપ્રિલ 2020)

Category :- Poetry