ગઝલ

હિમાદ્રી આચાર્ય
07-04-2021

આંધળી-ઘેલી પ્રજા બેહોશ ચકનાચૂર છે
જામ સત્તાનો લગાવી ભૂપ ગાંડાતુર છે

રોગ બીમારી કે આફત, ના કશુંયે જાણતા
સરઘસો-રેલી-સભામાં છાકટા ચકચૂર છે

વરવધુ ને જાન સઘળી સામટી યે છો મરે
પોતાનું ખપ્પર ભરે, બસ જીતવા આતુર છે

કોઈ આંદોલનજીવી ને કોઈ છે ગાદીજીવી
ખુરશીની લાલસાથી ગ્રસ્ત એ ભરપૂર છે

બંદગી–પૂજા કરે, દોડે મસીદ- મંદીર એ
દંભ એના જોઈને ખુદ ઈશ શોકાતુર છે

બે બિલાડીને લડાવી જાય તાણી રોટલો
બળતામાં ઘી હોમવાનું એને ચડતું શૂર છે

ભગવા–લીલાના વમળમાં લોકને ચકરાવતાં
મોંઘવારી કે ગરીબીની ચર્ચા બહુ દૂર છે

e.mail : [email protected]

Category :- Poetry