તડકો

મનીષી જાની
19-01-2021

તડકો તો ખૂબ છે ..
ખૂબ એટલે ખૂબ ..
ધરતી ના એક છેડેથી બીજા
લગી,
ખેતરો જ ખેતરો ભરી
તડકો જ તડકો ..
બારીઓ તો બધી ય ખુલ્લી.
બારણાં બંધ છે.
તડકો આવી આવી ને
એકલો એકલો રમીને
ચાલ્યો જાય છે.
તડકો તો ખૂબ છે.

(17 જાન્યુઆરી 2021)

Category :- Poetry