પન્નાને

નટવર ગાંધી
28-12-2020

જન્મદિને, કરોના સમયે, ડિસેમ્બર 28, 2020

શિખરિણી 

મહામારીના આ દિવસ ગણતા માસ નીકળ્યા,
હજી લાગે છે કે વરસ વધુ એકાદ ગણવું,
મને મોટી ચિંતા નિશ દિન થતી,  કેમ જીવશું,  
સખી, સંગે સંગે, જીવન જીવવું છે હજી ઘણું.  

હજી તારી સાથે નગર ભમવા દૂર દૂરના 
ઉષા સંધ્યા કેરાં કિરણ ગૂંથવાં, ભાત ભરવી 
અમાસી રાત્રે સૌ ઉડુગણ તણી, ને ઘણી ઘણી 
સખી, ગોષ્ઠિ મીઠી કરવી તુજ સાથે નયનથી.

હજી બાકી કૈં કૈં, ઘણું ઘણું, સખી, સાથ જીવવું, 
હતાં જોયાં સ્વપ્નો સહજીવન દામ્પત્ય સુખનાં,
હતો કલ્પ્યો જે કૈં રતિ મદન ઉલ્લાસ પ્રણયે, 
મળ્યું જે કૈં તેથી નથી જ નથી સંતોષ હૃદયે.

કરોનાનો કાળો સમય અણધાર્યો નકી, છતાં 
સખી, તારી સાથે જીવવું મરવું એ અફર છે.

Category :- Poetry