નહિ મોન્તા

બાબુલ
27-12-2020


નહિ મોન્તા
વરી,
અમોં કો...ય  સોં ન્તા મોં
...
શ  અમાર તો
ગોમ મોં જ શોં ન્તા
ન  પૂરતી શ
ભલ ન શૉમરી ન પાતરી
...
અમોનં  વિલાયતી  દેવતૉની
કોય  જરૂર નહિ
અન  નઇ જરૂર ઇના થેલાની ક
ઇયાંની શોકલેટ, ગોરીઓની
મફરી, બોરાં, ટેભરોં
ફોંટમોં બૉંઘી ન રોજ ભરી લાવ શ
અમોરી શોં ન્તા
તો
વરહ ના વસલા  દા  ડ
સોં ન્તા ની લાય મોં
હું કોંમ ઉપાડો લઇ બેઠા સો  લ્યા
ક યું  ના ?
ક 
નહિ મોન્તા
અમં  કો...ય  સોં ન્તા મોં

25 ડિસે. 2020

Category :- Poetry