અંદર જ રહો

પ્રવીણ દરજી
02-11-2020

બંધ બારીબારણાં
ફડફડી રહ્યાં છે.
કદાચ
બહારનાં તોફાની પવનથી
અંદર
ફેફસાંને ખતમ કરી નાખતી
નરી રૂંધામણ છે
ટેવવશ
સ્ટૉપર ખોલવા
ઊંચો થયેલો હાથ
એકાએક
અધ્ધર રહી જાય છે-
બારણે ટકોરા સંભળાય છે,
કોઈ અજ્ઞાત ચહેરો
આદેશ ફરમાવે છે,
બારીબારણાં ખોલવાં નહીં,
અંદર જ રહો
બહાર બધું સલામત છે!

ફુવારા પાસે, લુણાવાડા.

સૌજન્ય : “નિરીક્ષક”, 01 નવેમ્બર 2020; પૃ. 07

Category :- Poetry