પીળા પત્રો

બાબુલ
06-09-2020

 

 ફરી
એ જ પીળા પત્રો
જૂની શ્યાહી, પણ
લીલી છમ્મ!
મોસમના
સતત બદલાતાં સત્રો
કોઈક ધરડા પાન ઉપર
નસેનસ સંકોરી કોતર્યા કરે છે
સંદેશો
ઓતરાદી વાયરાના
ટાઢુકા વાયદામાં
એ પાન -
ઝૂલશે
ભૂલશે એ ભાન,
તૂટશે
ખૂટશે એ ડાળ પર
એ અંદેશો.
પછી
ખુલ્લાં એવાં ઝાડ
વચાળે 
ઊડાઊડ કરશે 
પીળા પત્રો
વગડે ખાલી ખમ્મ.
(એ)મને 
વાંચી શકાય તો 
વાંચો, મિત્રો.

5 સપ્ટેમ્બર  ’20

http://avataran.blogspot.com/2020/03/blog-post_28.html

e.mail : [email protected]

Category :- Poetry