કોરોનામાં શ્રમિકો

યોગેશ જોષી
31-07-2020

ઘરમાં રહે
તો
ભૂખ મારે
ને
બહાર નીકળે
તો
કોરોના.

વતન ભણી જવા
હાઈ-વે પર
ચાલવા લાગે
તો
પોલીસ મારે.

છેવટે
શ્રમિકો નીકળી પડ્યા
રેલના પાટે પાટે ...
ક્યાં
લઈ જશે
રેલના આ પાટા ?!

સૌજન્ય : “નિરીક્ષક”, 01 ઑગસ્ટ 2020; પૃ. 04

Category :- Poetry