દાંત કઢાવતી 'વિજય'કૂચ

રવીન્દ્ર પારેખ
11-07-2020

આ છાશ છે કે ઘેંસ, મને કૈં ખબર નથી,
ખાતો રહું છું ઠેસ, મને કૈં ખબર નથી.
ચેપી છું હું કે રોગ તે જોવા ફર્યો બધે,
તેથી વધ્યા છે કેસ, મને કૈં ખબર નથી.
માવા ને પાન ખાઈને ટેબલ ઉપર થૂંકે,
કોણે કર્યું આ મેસ, મને કૈં ખબર નથી.
દુખ્યા કરે છે પેટ તો માથું કૂટું છું હું,
તેથી હશે આ ગેસ, મને કૈં ખબર નથી.
ચૂંટીને મોકલ્યા પછી ચૂંટી ખણે મને?
તું મોર છે કે લેસ, મને કૈં ખબર નથી.
અક્કલની વાત હોય તો પાછળ પડું જ છું,
આ ચેસ છે કે રેસ, મને કૈં ખબર નથી.
ભોળોભટાક થૈને વિજય તો કરું છતાં,
અક્કલ બડી કે ભેંસ, મને કૈં ખબર નથી.

0

e.mail : [email protected]

Category :- Poetry