ગઝલ

મંથન ડીસાકર
03-07-2020

કંઈક દિલમાં ચલાયમાન થયું, 
હાશ! તમને ય એનું જ્ઞાન થયું!

એ રીતે એમણે વખાણ કર્યા,
મારા પ્રત્યે મને જ માન થયું.

એક વેલી જરા નજીક સરી,
વૃક્ષ આખું જ સાવધાન થયું.

ઝૂંપડીને સવાર થાય નહીં,
એ તો અંધારું બસ જવાન થયું.

જણ જે છેલ્લી હરોળમાં બેઠું,
પડદા પાછળ રહી મહાન થયું.

એક ડોસીએ ઝાડ વાવ્યું છે,
કેવડું એનું ખાનદાન થયું! 

સૌના દિલમાં વસી ગયો 'મંથન'
ખુદનું ખાલી આ જ્યાં મકાન થયું. 

==

(સુરત)

e.mail : [email protected]

Category :- Poetry