મજૂર …

નારણ મકવાણા
01-07-2020

વરહો ના વરહ વયા ગયા
કોમ કરતા કરતા,
અમાર ગળે તરહ ના પાળિયા થયા સ,
અમ ન બિસલેરીની બાટલી નથ ફાવતી,
હાંન્જ, દારુની પોટલી મળી જાય તો ભયો ભયો ભઇ, થોડોક થાક ય ઉતારવો પડ ન,

પેટ ને‌ ભૂખનાં ઓધાન રયા સ,
મોળું પડતું જાય સ લૉક ડાઉન મં,
આંખો જાણ, 
કયા સપનોમાં ઊંડ ન ઊંડે ઉતરતી જાય સ,
રૉમ જાણ,
હાથ મં મજ્જા નથ રૈ,
સલામું મારવામં હોશિયાર થઈ ગ્યા સ,
રોજ હવાર પડ ન  ઝણઝણાટી થાય સ,
ઈન તો બસ કૉમ જોઈએ, કૉમ ...

ને આ મોં ન હવે મીઠાશ નથ ભાવતી,
સૂકાં રોટલા ન ચટણીનાં હેવા પડી ગયા સ,
જીભ ન એક લવારો પડી ગ્યો સ,
ભૈ સા’બ …….. ભૈ સા’બ ...
બીજું કૈં બોલતાં શીખી જ નથ્ય,

પગ હવ પગ નથ રયા,
ટાંટિયા થઈ ગ્યા સ,
તો ય હાલવા મં મૂઆ પાસા પડતાં નથ્ય,
તરડાઈ ન ઠૂહ થઈ ગયા સ,
લો'યુની નદીઓ વહે ચાળા મં,
મૂઆ ને કશી અસર જ નથ,
પીડા પી  પી  ન ચિત્તભરમ થઈ ગ્યા સ,
હાયલા જ  ક ર સ, હાયલા જ  ક ર સ ..

જીવ જાણ પોપટ બની ગ્યો સ,
ઉયડા ક ર સ, ઉયડા ક ર સ,
આંય કાંકરેટ ના જંગલ મં,
રેત, ઈંટ, કપચી ન સરિયા,
અમારી નજરમાં એવા તો ખૂંપી ગયા સ
ક હવ કોઈ કાઢી નો હકો,
હવશ દિવસં ન દિવસ વધતી જ જાય સ,
સોકરાં નૈ ......
અમે તો મજૂર જણીએ સી,
સરકાર ની તો ખબર નથ્ય,
ઓલ્યો કન્ટ્રાટી જ અમાર મા-બાપ ..
એ ય મૂઓ ભાગી ગ્યો સ ..

લાચારીનું તો નામ જ નો લેતા,
અમે ઈને અમારે ગોમ મૂકી ન આયા સી,
કૉમ આલો ભૈ સા'બ, કૉમ આલો .......
દયાદાનનું ખઈ ખઈ ન હાડકાં હરામના થૈ જાહે, પસ શું કર સુ,
કૉમ ચાલું કરો. ભૈ સા’બ .. કૉમ ચાલું કરો.
અમાર કૉમ જોઈએ .....

૨૨/૫/૨૦૨૦

e.mail : [email protected]

Category :- Poetry