હેવાયો

ફારુક ઘાંચી 'બાબુલ'
24-05-2020

હું એમનો હેવાયો છું,
છું એકલો ટેવાયો છું.
જો ભાવતું સપનું આવે,
બંધ આંખે દેખાયો છું.
રોજ સહું, હું જ સૂરજ,
તું પાડ તો પડછાયો છું.
છે ઝળહળ હજી મારામાં,
છો અંધારે ઘેરાયો છું.
ના સાંકળો, બેડીઓથી,
તુજ પ્રેમથી બંધાયો છું.
છું આમ તો પૂરબહાર પણ,
જાતે ખુદમાં પૂરાયો છું.
'બાબુલ' પ્રસરવાનો બધે,
હજી ક્યાં કશે ફેલાયો છું?

૨૩/૦૪/૨૦૨૦

Category :- Poetry