વિનોદ મેઘાણીને વડીલ બંઘુ મહેન્દ્ર મેઘાણીની હૃદયાંજલિ

મહેન્દ્ર મેઘાણી

                       

સાહિત્યપ્રસારક અને સંક્ષેપકાર મહેન્દ્ર મેઘાણી શબ્દોના ઉપયોગમાં કરકસર માટે જાણીતા છે. નાના ભાઇ વિનોદ મેઘાણીના અવસાન જેવા શોકપ્રસંગે તેમણે કરકસર છોડ્યા વિના આ શબ્દોમાં પોતાની લાગણી ઠાલવી.

Category :- Samantar Gujarat / Samantar