લૉકડાઉન-ચંદર

ઉમેશ સોલંકી
07-04-2020

નથી એવું જોયો પહેલીવાર
અગાઉ જોયો ઘણીવાર
પણ આજ
થયું પહેલીવાર
ગોળ એવો
દોણીમાંના દૂધ જેવો
સફેદ-ઊજળો
સુજાતાએ આપેલી ખીર સમો
દૂર ઝાડ
પારખાય
ખખળ્યો પીપળો
ટપક્યો પીપળો
ટપકે શું, પરખાય શેનું
પરખાય એટલું, ન ટપકે એનું
પીપળા પડખે રસ્તો સફેદ ભાસે
સફેદ રણનો પટ્ટો લાગે
ઉપર ગોળ, લાંબા, છેડા કાઢતા ક્યાંક ત્રાંસા
અહીં-તહીં, છેક આઘે લાલ ટીપાં મોટાં-નાનાં
ઉપર ચંદર*
મંદ-મંદ ઊતરે અંદર
સફેદ-ઊજળો
સુજાતાએ આપેલી ખીર સમો.

--

*ચંદર - ચંદ્ર

e.mail : [email protected]

Category :- Poetry