ગાંધીટોપી

બ્રિજેશ પંચાલ
26-10-2019

બાપુ!
આ ‘ગાંધીટોપી’ એટલે શું?
એમાં હીરા-મોતી જડેલાં હોય છે?
કે ટોપીને સોનાનો વરખ ચડાવેલો છે!
તમને થાતું હશે મારે શું પંચાત!
પણ આ તો એની ડિમાન્ડ
વધી ગઈ છે ને આજકાલ
એટલે પૂછું છું!
સાચું કહું તો ... મને તો પહેલાં એમ જ હતું.
આ ‘ગાંધીટોપી’ ચોક્કસ
કોઈ મોટા ફૅશન-ડિઝાઇનરે ડિઝાઇન કરી હશે!
એ તો પછી શું થયું કે ... મેં કાલે આ ‘ગાંધીટોપી’
સિગ્નલ ઉપર નાનાં ભૂલકાંઓના
સાદ સાથે વેચાતી જોઈ -
“લઈ લો ... લઈ લો ... ‘ગાંધીટોપી’,
એ લઈ લો ... સો રૂપિયાની ત્રણ ...
સો રૂપિયાની ત્રણ!”
ત્યારે મને સમજાયું કે આ તો
મારા દાદા પહેરતા હતા એ ધોળી ટોપી છે.
એટલે મેં જ્યારે સિગ્નલ પર,
લઈ લો ... લઈ લો ... ‘ગાંધીટોપી’ લઈ લો ...
ને બદલે
“લઈ લો ... લઈ લો ...
‘મારા દાદા પહેરતા એ ટોપી’ લઈ લો ...”
બોલીને એ સફેદ ટોપી વેચવાનો પ્રયાસ કર્યો તો,
કોઈએ ના લીધી!
પછી એની એ જ ટોપીને
તમારા નામની ટેગ લગાડી વેચી
તો એ ... ‘ગાંધીટોપી’;
વેચાઈ ગઈ!
બસ ત્યારથી મેં શું કર્યું છે -
જે વસ્તુ બજારમાં ના ચાલે એને
તમારા નામ સાથે જોડું છું ...
જેવી રીતે
ગાંધીની ટોપી
ગાંધીનાં ચશ્માં, ગાંધીની લાકડી, ગાંધીની ઘડિયાળ,
ગાંધીની ખાદી અને ....
ગાંધીનું સત્ય!

E-mail : [email protected]

સૌજન્ય : “નિરીક્ષક”, 01 નવેમ્બર 2019; પૃ. 11

Category :- Poetry