ઉદ્ધવ ચરણ ધરું ગોતરડું

પંચમ શુક્લ
09-09-2019

હું માનવ મરકટ મગતરડું,
પવનસુત ઢાંકો ઉખરડું.

ચંદ્રમૌલિ દ્યોને ચાંદરડું,
ચલાઈ ગ્યું છે ટાંપાટરડું.

રામનામનું વાવાઝરડું,
બાહરભીતર ખાંડાબરડું.

ચિત્રકૂટને ઘાટ જવું'તું,
વચમાં આવી ગ્યું કોતરડું.

તેલ નીકળે કે ના નીકળે,
તલની જેમ જ ગાજર ભરડું.

પોત પડ્યું મારું લપતરડું,
શ્યામ ધરો કાળું ચીંધરડું.

ગણપતિદાદા વિઘન હરી લ્યો,
ઉદ્ધવ ચરણ ધરું ગોતરડું.

8/9/2019

મરકટ:એક જાતનો વાંદરો, ઊંધમતિયું, અટકચાળું

મગતરડુંઃ ક્ષુલ્લક, મચ્છર

ઉખરડુંઃ ઉઘાડું, બીજાની વાત બહાર પાડવાપણું.

ચંદ્રમૌલિઃ જેમના મુગટમાં ચંદ્ર હોવાની પૌરાણિક માન્યતા છે તેવા મહાદેવ

ટાંપાટરડુંઃ રાંટું, રાંટી ચાલ ચાલનારું

ખાંડાબરડુંઃ જુદા જુદા સ્થળે થોડો ઝાઝો વરસાદ પડયો હોય તેવું, ખંડિત

કોતરડુંઃ નાનું કોતર; નદીના કાંઠા ઉપરનો ઉંડો ખાડો કે બખોલ

લપતરડુંઃ પાતળું થઈ ગયેલું

ચીંધરડુંઃ નાનું ચીંથરું

ગોતરડુંઃ ગોતરજની પૂજા માટે આણેલી માટી અથવા વસ્તુ કે તે લાવવાનો સમારંભ (લગ્નમાં મંગળ તરીકે કરાય છે.

Category :- Poetry