હું ભમું છું માત્ર ભમવા

પંચમ શુક્લ
02-01-2019

હું ભમું છું માત્ર ભમવા, ક્યાં ય પણ જવા નહીં,
ના વળાવો, રાહબર કે ભોમિયો થવા નહીં.

નાચનારાને હવે આંગણ વિશે વિપત્તિઓ,
ખૂંદનારો છું, મને રસ્તા જૂના-નવા નહીં.

પક્ષીઓએ કલરવેલા સ્વરની સરગમો કરી,
ગણગણું છું ગીત અમથું એ ય ગોખવા નહીં.

એ વહનની વેદનાનું બેઉ કાંઠે છે શમન,
પરકમા મારી નદીનું મૂળ શોધવા નહીં.

હું હવાની જેમ હેરાતો રહું હરેક ક્ષણ,
ચડઊતર ટૃકો-ખીણોની કૈં જ પામવા નહીં.

(પ્રગટ : “નવનીત સમર્પણ”, નવેમ્બર 2018; પૃ. 128)

Category :- Poetry