લઘુ કાવ્ય

© ધનિક ગોહેલ
02-05-2018

ના તું છે, ના હું નથી.
ના હું છું, ના તું નથી.
એવું પણ નથી કે સ્વાર્થ નથી.
છે પ્રકાશ આપણી વચ્ચે,
એવું પણ નથી કે અંધકાર નથી.

e.mail : [email protected]

Category :- Poetry