કૂણાં પાન

દીપક બારડોલીકર
29-04-2018

મહિલાઓ
અગર સુખી, સન્માનિત છે,
તો સમજવું
સુખી છે દેશ !

*

સૂર્ય −
અહીં ડૂબે છે ત્યારે,
ક્યાંક બીજે ઊગે પણ છે !
તમેય પડ્યા છો તો
ખસી જાઓ ને અહીંથી !

*

નિર્ધારને આપો
ગરુડની પાંખો
વામણા થઈ જશે
વિરાટ પહાડો !

*

કાટ,
એવો કાટ
ને એવો ખાંટ
કે
લૂલું કરી નાખે છે,
લોખંડને !

*

તલવાર શોભતી હતી -
તૈમૂરના હાથમાં !
સિકંદરના હાથમાં !
બાકી -
અન્ય રાજાઓ તો,
શોભતા હતા તલવારોથી !
મહેલાતોથી !

*

દીવાલ
જુદાઈનું પ્રતીક છે.
તોડી નાખો દીવાલોને,
તમો એક થઈ જશો !

11, Croston Terrace, Ayres Road, Old Trafford MANCHESTER M16 7FD

Category :- Poetry