વિદાય !

નિરંજના દેસાઈ
20-04-2018

એક પછી એક,
                 કેટલાં ય આપ્તજનોએ,
                         ને સ્નેહીજનોએ,

હમણાં હમણાં વિદાય લીધી.
કોક તો કંઈ પણ કીધા વિના,
કશા ય અણસાર દીધા વિના,
ચિર નિદ્રામાં પોઢી ગયાં,
થંભ્યા ય ના અલવિદા કહેવા !
કોઈક −
     સર્જરીની સતત મુલાકાતે,
     હોસ્પિટલોની અવિરત દોટંદોટે;
     હામ ખોતાં, હાંફી જાતાં
     અટવાતાં, આથડતાં !
     સ્વાસ્થ્યને ઢંઢોળતાં !
અમુક −
    “વાંસાસિ જિર્ણાની યથા વિહાય”
     જીર્ણ વસ્ત્રોને હાવાં દો વિદાય;
     “નૈનં છિન્દન્તિ શસ્ત્રાણિ”,
     શસ્ત્રો આત્માને ન શકે હણી,
એ −
     ભગવદ્દગીતાના અમૂલ્ય બોધે,
     સ્થિતપ્રજ્ઞ શાં, અનન્ય ધૈર્યે;
     વહ્યાં મહાનિર્વાણે !

60 Wilson Gardens, WEST HARROW, Middlesex HA1 4DZ

Category :- Poetry