ગયો કોઈ

દીપક બારડોલીકર
25-02-2013

 

શૂળોને તૃપ્ત કરનારો ગયો કોઈ

રડે છે રણ કે દીવાનો ગયો કોઈ

 

કોઈ કાજે ખુશીથી જિંદગી હોમી

બચાવી કોઈનો માળો ગયો કોઈ

 

સબરના ઘૂંટ હંમેશાં રહ્યો ભરતો

શમાવી હૈયે તોફાનો ગયો કોઈ

 

કટે છે એમ માતમ અાજ દરિયો પણ

સહોદર જાણે દરિયાનો, ગયો કોઈ

 

હવે શું, શાલ - પોશાકો, તમે અાવ્યાં

હતો જે જિર્ણ જામાળો, ગયો કોઈ

 

ઊડે છે ધૂળ તેની શોધમાં ‘દીપક’

વિજનતા પથની હરનારો, ગયો કોઈ

Category :- Poetry