અદ્દભુત શાંતિ : ક્રિસ્મસ કાવ્ય • માયા એન્જેલુ

અનુવાદ: ભદ્રા વડગામા
29-12-2017

 

મેઘગર્જના પર્વતોની ખીણોમાં
અને વીજળી આપણાં ઘરોનાં નેવામાં  ખડખડાટે છે.
પૂરનાં પાણી આપણા માર્ગો વચ્ચે આપણી વાટ જોતાં ઊભાં છે.

હિમવર્ષા પર હિમવર્ષા થઇ રહી છે
હિમપ્રપાત અરક્ષિત ગામડાં પર પડે છે.
નીચું નમેલું આકાશ રાખોડી રંગનું અને ડરામણું લાગે છે.

આપણે આપણી જાતને પૂછીએ છીએ.
આપણે કુદરતને અપમાનિત કરવા એવું તે શું કર્યું છે?
આપણે ઈશ્વરને ચિંતાતુર બનાવીએ છીએ.
તું છો પ્રભુ? તું ખરેખર છો?
તેં અમારી સાથે કરેલો કરાર હજુ જારી છે?

ડર અને આશંકાનાં આ વાતવરણમાં, ક્રિસ્મસ પ્રવેશે છે,
ઉલ્લાસના ઝગમગાટને વહેવતો, આશાના ઘંટનાદ કરતો,
અને ક્ષમતાનાં ગીતો ગાતો ઉજાસભરી હવામાં ઊંચે ઊડતો,
વિશ્વને દ્વેષથી દૂર રહી, મિત્રતાના માર્ગે દોરવા પ્રયત્ન કરે છે.

એ આનંદનો ઉત્સવ છે.
મેઘગર્જના મૌનતામાં ઓગળી જાય છે
અને વીજળી એક ખૂણામાં ચૂપકેથી સૂઈ જાય છે.
પૂરનાં પાણી સ્મૃિતમાં લોપ થઈ જાય છે.
આપણને ઉન્નત શિખરો પર પહોંચવામાં મદદ કરવા
હિમ અનુકૂળ પોલું ગાદલું બની જાય છે.

બાળકોના ચહેરાઓ પર આશા ફરી ઝળહળી ઉઠે છે,
જિંદગીના સૂર્યાસ્ત તરફ પ્રયાણ કરતાં આપણાં વડીલોના ખભે એ ચડી બેસે છે.
આશા દુનિયાભરમાં છવાઈ જાય છે. બધી વસ્તુઓ પર ચમક લાવતી,
જ્યાં ધિક્કાર પણ એક અંધારા ખૂણામાં સંતાઈ જાય છે.

આપણા ઉલ્લાસ વચ્ચે આપણને એક હળવો અવાજ સંભળાય છે.
શરૂશરૂમાં એ બહુ જ નમ્ર છે. પછી અડધોપડધો સંભળાય છે.
એ વધુને વધુ મોટો થતો જાય છે તેમ આપણે તેને ધ્યાનથી સાંભળીએ છીએ.
આપણને એક મધુરતા સંભળાય છે.
એ શબ્દ છે શાંતિ.
એ હવે મોટેથી સંભળાય છે. વધુ મોટેથી.
બોમ્બ વિસ્ફોટના અવાજ કરતાં પણ વધુ મોટેથી.

આપણે એ અવાજ સાંભળી ધ્રૂજીએ છીએ. એની હાજરીથી રોમાંચ અનુભવીએ છીએ.
આપણને જેની ભૂખ હતી એ તે છે.
ફક્ત યુદ્ધોની ગેરહાજરી નહીં. પણ સાચી શાંતિ.
આત્માઓનો સુમેળ, વિનયતાની રાહત.
આપણાં અને તેમનાં પ્રિયજનો માટે સલામતી.

આપણે તાળી પાડી ક્રિસ્મસની શાંતિને આવકારીએ છીએ.
આપણે આ સુંદર ઉત્સવને આપણી વચ્ચે થોડો વધારે રહે એવો ઈશારો કરીએ છીએ.
આપણે, બૅપ્ટિસ્ટ અને બુદ્ધિસ્ટ, મેથોડિસ્ટ અને મુસ્લિમ,
શાંતિને કહીએ છીએ આવ.
તારી રાજસ્વી પ્રતિભાથી અમને અને અમારી દુનિયાને ભીંજવી દે.

અમે, યહૂદીઓ અને જૈનો, કૅથોલિક અને કોન્ફુિસયન,
તને વિનવીએ છીએ કે તું અમારી સાથે હજુ વધુ રહે.
જેથી અમે તારા ઝળાહળા થતા પ્રકાશથી
ફક્ત ચહેરામહોરા જોવા કરતાં આખા સમાજને જોતાં શીખીએ.

આ ક્રિસમસનો સમય છે, ધિક્કારને રોકવાનો.

શાંતિના આ મંચ પર, આપણે એવી ભાષા ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ,
જે વડે આપણે સ્વંયને જાતે અને એકબીજા દ્વારા ઓળખી શકીએ.

અને આ પવિત્ર ક્ષણે, દુનિયાના મહાન ધર્મોમાં
આપણે જીસસ ક્રાઈસ્ટના જન્મની ઉજવણી મનાવીએ છીએ.
વિશ્વાસના આ અમૂલ્ય આગમનને હર્ષથી વધાવીએ છીએ.
આશાના આગમનને ભવ્ય ચિત્કારોથી નવાજીએ છીએ.
શાંતિના વચનની ઉજવણી કરવા
દુનિયાનો સમર્ગ માનવસમૂહ ગર્જના કરે છે.

અમે, દેવદૂતો અને મનુષ્યો, શ્રદ્ધાળુ અને નાસ્તિકો,
સ્વર્ગ ભણી દ્રષ્ટિ માંડી એ શબ્દને જોરથી ઉચ્ચારીએ છીએ.
શાંતિ. અમે અમારી દુનિયા તરફ દ્રષ્ટિ માંડી એ શબ્દને જોરથી ઉચ્ચારીએ છીએ.
શાંતિ. અમે એકબીજા તરફ દ્રષ્ટિ માંડી, અને પછી અમારા અંતરાત્મામાં દ્રષ્ટિ માંડી 
અને શરમાયા વિના કે ક્ષમાયાચના વિના કે અચકાયા વિના કહીએ છીએ.

શાંતિ, મારા બંધુ.
શાંતિ, મારી ભગિની,
શાંતિ, મારા આત્મા.

e.mail : bv0245@googlemail.com

°°°°°°°°°°°°°°°

AMAZING PEACE:  A Christmas Poem

by Maya Angelou

Thunder rumbles in the mountain passes
And lightning rattles the eaves of our houses.
Flood waters await us in our avenues.
Snow falls upon snow, falls upon snow to avalanche
Over unprotected villages.
The sky slips low and grey and threatening.
We question ourselves.
What have we done to so affront nature?
We worry God.
Are you there? Are you there really?
Does the covenant you made with us still hold?
Into this climate of fear and apprehension, Christmas enters,
Streaming lights of joy, ringing bells of hope
And singing carols of forgiveness high up in the bright air.
The world is encouraged to come away from rancor,
Come the way of friendship.
It is the Glad Season.
Thunder ebbs to silence and lightning sleeps quietly in the corner.
Flood waters recede into memory.
Snow becomes a yielding cushion to aid us
As we make our way to higher ground.
Hope is born again in the faces of children
It rides on the shoulders of our aged as they walk into their sunsets.
Hope spreads around the earth. Brightening all things,
Even hate which crouches breeding in dark corridors.
In our joy, we think we hear a whisper.
At first it is too soft. Then only half heard.
We listen carefully as it gathers strength.
We hear a sweetness.
The word is Peace.
It is loud now. It is louder.
Louder than the explosion of bombs.
We tremble at the sound. We are thrilled by its presence.
It is what we have hungered for.
Not just the absence of war. But, true Peace.
A harmony of spirit, a comfort of courtesies.
Security for our beloveds and their beloveds.
We clap hands and welcome the Peace of Christmas.
We beckon this good season to wait a while with us.
We, Baptist and Buddhist, Methodist and Muslim, say come.
Peace.
Come and fill us and our world with your majesty.
We, the Jew and the Jainist, the Catholic and the Confucian,
Implore you, to stay a while with us.
So we may learn by your shimmering light
How to look beyond complexion and see community.
It is Christmas time, a halting of hate time.
On this platform of peace, we can create a language
To translate ourselves to ourselves and to each other.
At this Holy Instant, we celebrate the Birth of Jesus Christ
Into the great religions of the world.
We jubilate the precious advent of trust.
We shout with glorious tongues at the coming of hope.
All the earth’s tribes loosen their voices
To celebrate the promise of Peace.
We, Angels and Mortals, Believers and Non-Believers,
Look heavenward and speak the word aloud.
Peace. We look at our world and speak the word aloud.
Peace. We look at each other, then into ourselves
And we say without shyness or apology or hesitation.
Peace, My Brother.
Peace, My Sister.
Peace, My Soul.

Category :- Poetry