એના વગર

'નવ્યાદર્શ'
12-12-2017

પ્રેમ શું છે ?
હું નથી જાણતી.
તારા હોવાપણું મારામાં બસ હું અનુભવી શકું છું.
તું દૂર હોય કે પાસે
બસ તને જોયા કરું છું.
તને નહીં ખબર હોય
પણ મારે એક મિત્ર પણ છે
જેની સાથે આ ‘પ્રેમ’ શબ્દ જોડાઈ ગયો હતો
પણ મનમાં તો તું જ ક્યાંક છૂપાયો હતો.
જ્યારે મેં તને કહ્યું
કે તું જ છે એ પ્રેમ
ત્યારે બધું જ જાણે ભુલાઈ ગયું ...
બસ એક દિવસ એ મિત્ર સાથે વાત કરતાં કરતાં
મારાથી એને ન કહી શકાયું કે
‘હું તને પ્રેમ કરું છું.’
ત્યારે તેણે મને એટલું જ કહ્યું
‘તું ખૂબ બદલાઈ ગઈ છે.’
પ્રેમ શું છે
એની હજુ પણ મને ખબર નથી.
બસ ચાહ્યા કરું છું
નજરથી, મનથી, હૃદયથી ...
એના હૃદયમાં, એના વગર.

Email : navyadarsh67@outlook.com

Category :- Poetry