એક દિવસ

નવ્યાદર્શ
08-11-2017

બસ એક દિવસ
એનાથી અલગ થવાનું જ હતું
જીવવાનું તો એમાં ક્યાં હતું
ને કોઈ શરતો કોઈ બંધન પણ ન હતું
એક દિવસ તો એનાથી સાવ અલગ થવાનું જ હતું.
હા,
એ વાત અલગ છે 
કે અલગ થયા પછીથી પણ કોઈ અલગ થતું નથી.
ક્યાંક કોઈ એકાંત ખૂણામાં આંખો છલકાઈ આવે 
તો ક્યારેક હસવામાં આંખો ભીંજાઈ જાય
કોઈની વાતો થતી હોય 
ને ધ્યાન ક્યાં ય ને ક્યાં ય હોય
આંખો ખૂલી હોય ને બસ એમ જ બેસી રહેવાય
કોઈ સંધ્યાએ અચાનક પગ બેચૈન બની ચાલવા લાગે
તો ક્યારેક 
બિસ્તરમાં આળોટવા છતાં ય આંખોથી નીંદ દૂર થઇ જાય.
પણ 
એક દિવસ તો તેને ભૂલવાનું જ હતું ને 
આ એ જ દિવસ છે 
જ્યાં તેની તીવ્ર યાદો વચ્ચે હું એકલી 
એકાંતમાં 
ભીંતો સાથે વાતો કરું છું અને 
આંખો તે જોઈ ભીંજાયા કરે છે.

Email : navyadarsh67@outlook.com

Category :- Poetry